Dokumenty

Potrzebne dokumenty:

Osoby pełnoletnie:

  • Profil Kandydata na kierowcę  PKK (dla Łodzi),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz uprawniony do wykonywania badań kierowców, koszt 200 zł),
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, analogiczna jak do dowodu osobistego,
  • dowód osobisty.

Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia:

  • Profil Kandydata na kierowcę  PKK (dla Łodzi),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz uprawniony do wykonywania badań kierowców, koszt 200 zł),
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, analogiczna jak do dowodu osobistego,
  • tymczasowy dowód osobisty lub paszport,
  • zgodę rodziców lub opiekunów na udział w kursie prawa jazdy.

Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku. Do egzaminu natomiast mogą przystąpić miesiąc przed.

Profil Kandydata na kierowcę  PKK – elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.
Możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę, np. matkę lub małżonka – bez żadnych opłat, natomiast osoby niespokrewnione mają obowiązek wnieść opłatę w wysokości 17zl

Z wygenerowanym profilem na kierowcę można rozpocząć kurs.